Nuqud Gallery

Bahri Mamluk, Sha'ban II, gold dinar, al-Qahira (Cairo) mint, AH 764

$609.00

Bahri Mamluk: Sha'ban II, gold dinar (4.96g), al-Qahira (Cairo) mint, AH 764. Unusually clear date.

In stock